Archief voor februari, 2015

Grenzeloos Actief – Anja Wouters

17, feb, 2015

Anja Wouters, Projectleider bij MEE Veluwe en MEE IJsseloevers

Landelijk programma Grenzeloos Actief
Het kabinet heeft een nieuw gehandicaptensportbeleid ontwikkeld, Grenzeloos Actief, om de komende jaren verder in te zetten op integratie en participatie van mensen met een beperking binnen de samenleving. De lokale, regionale en provinciale verantwoordelijkheid voor het sport- en beweegbeleid en de verbindingen die partijen onderling kunnen maken zijn hierbij essentieel om sport en bewegen in te bedden in de lokale en regionale structuur.

Sport en bewegen is voor mensen met een beperking van groot belang. Het is niet alleen leuk om te doen, het heeft ook een positieve invloed op de gezondheid, het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale contacten. Sport en bewegen daagt uit om grenzen te verleggen en het stimuleert mensen met een beperking om actief deel te nemen aan de samenleving. Het kabinet heeft zich in het Regeerakkoord als doel gesteld dat iedereen, ook mensen met een beperking, makkelijk dichtbij huis moeten kunnen sporten, zodat ook zij meer keuzemogelijkheden in de buurt hebben. Helaas blijft de sportparticipatie van mensen met een beperking nog steeds achter in vergelijking met mensen zonder handicap (29% versus 59%). Mensen met een beperking ervaren in de praktijk nog steeds praktische belemmeringen bij het vinden van passend sportaanbod, zoals gebleken is uit onderzoek door het Mulier Instituut (monitor ‘Onbeperkt Sportief’) en het Verwey-Jonker Instituut (“De drempel als eerste horde”).

De vraag naar gehandicaptensport blijkt versnipperd door de grote diversiteit van zowel de handicaps als de sportieve wensen van de doelgroep. Daarnaast is het aanbod beperkter dan in de reguliere sport. Om die reden is gehandicaptensport vaak regionaal georiënteerd en vraagt om een actieve samenwerking tussen buurgemeenten om gehandicaptensport gezamenlijk te versterken.

De landelijke partners van Grenzeloos Actief (NOC*NSF, Sportkracht12, MEE  en de Vereniging Sport en Gemeenten) willen daarom (bestaande) regionale sportsamenwerkingsverbanden opzetten en versterken, van waaruit het sport- en beweegaanbod lokaal en regionaal in kaart gebracht wordt en nog beter voor de doelgroep toegankelijk gemaakt wordt. Hierbij zal per regio aangesloten worden bij de bestaande netwerken binnen aanpalende sectoren, zoals de zorg, revalidatie, onderwijs, welzijn, sport, buitenschoolse opvang, het bedrijfsleven en de sociale netwerken van de diverse decentralisaties. Zeker in aansluiting op de decentralisaties, waarbij sport als kansrijk middel kan dienen, is het  van belang dat sport- en beweegaanbieders de komende jaren goede verbindingen maken met het sociaal domein en passend lokaal en regionaal aanbod kunnen aanbieden, waar nodig ondersteund door sportondersteunde organisaties.

Sport MEE
Om bij mensen met een beperking de drempel te verlagen om (meer) te gaan sporten/bewegen, is Sport MEE ontwikkeld. Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut “De drempel als eerste horde” is gebleken dat deze onafhankelijke cliëntondersteuning mensen met een beperking daadwerkelijk helpt bij het zetten van de eerste stap naar een sport- of beweegactiviteit. In samenwerking met ‘vindplaatsen’ (gemeenten/wijkteams, onderwijs, SW-bedrijven, zorginstellingen, sport ondersteunende organisaties etc.) worden mensen met een beperking proactief benaderd, gestimuleerd en ondersteund om (meer) te gaan sporten/bewegen. Vanuit de wensen en vragen die zij hebben, worden de deelnemers aangezet om vanuit de eigen kracht zoveel mogelijk zelf op te pakken. Ze ontvangen, waar nodig, ondersteuning bij het krijgen van overzicht over de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt en het nemen van het initiatief om daadwerkelijk te starten met sporten of bewegen. Indien gewenst worden mensen uit het eigen netwerk of andere vrijwilligers ingezet als Beweegmaatje om duurzaam sporten te bevorderen.

Dat mensen met een beperking deze persoonlijke ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een sport- of beweegactiviteit, sluit aan bij wat bekend is uit eerder onderzoek. Deze groep ervaart immers problemen bij het vinden en verwerken van informatie en hebben weinig kennis van het bestaande sport- en beweegaanbod en van (het belang van) een gezonde leefstijl. Daarnaast is het voor deze groep lastig om prioriteiten te stellen en initiatieven te nemen. De kans dat mensen met een beperking gaan en blijven sporten of bewegen, is het grootst als de sporter zelf een sport- of beweegactiviteit kiest die aansluit bij zijn of haar eigen wensen en mogelijkheden; als de sport- of beweegactiviteit wordt begeleid door iemand die kennis heeft van mensen met een beperking en weet hoe met deze groep mensen om te gaan; als de sociale omgeving van de sporter hem of haar stimuleert tot sporten en bewegen.

Door de contacten met sport- en beweegaanbieders, slaagt Sport MEE erin sport- en beweegactiviteiten te vinden met sportbegeleiders die daadwerkelijk open staan voor en kennis hebben van mensen met een beperking.  Verdere kwaliteitsverbetering van (aangepast) sportaanbod en deskundigheidsbevordering van vrijwillige en professionele sportbegeleiders in het herkennen en omgaan met mensen met een beperking, is tevens een belangrijk een aandachtspunt binnen Sport MEE.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met:
Anja Wouters Projectleider bij MEE Veluwe IJsseloevers T 055 526 9200

Girls Talk – Nienke Nijmeijer

02, feb, 2015

Nienke Nijmeijer, Consulent bij MEE Veluwe

Seksualiteit in al zijn diversiteit is een veel besproken onderwerp; op scholen, op straat, bij de vereniging, op het werk en in opvoedingssituaties. Seksualiteit is iets leuks, is normaal, maakt nieuwsgierig en is soms ook spannend. Het heeft alles te maken met wie je bent, hoe je eruit ziet, hoe je denkt over jezelf en hoe je op een fijne manier met jezelf en een ander om kan gaan. Dit klinkt allemaal prachtig maar is in de praktijk soms ook best lastig. Juist bij jongeren, bij wie fysiek en mentaal veel verandert in hun puberteit, is hier aandacht voor nodig. Voor iedereen en net dat beetje extra voor mensen met een beperking.

Al kletsend en grappen makend komen de jonge dames binnenlopen; nog even terugkijkend op de voorgaande les, de pauze of alvast vooruitkijkend naar het weekend. Het is weer tijd voor de wekelijkse training met een aantal pubermeiden, ook wel de girls only of girls talk genoemd onder professionals. Alle meiden zijn door hun docenten aangemeld voor dit uur omdat ze wat extra aandacht en uitleg nodig hebben. Of omdat ze onvoldoende kennis hebben rondom seksualiteit en/of hierin onhandige keuzes maken. Tijdens het komende uur komen allerlei onderwerpen op het gebied van seksualiteit aan bod, gaan de dames met mij en elkaar de discussie aan over deze thema’s en kunnen zij hierover vragen stellen. Er wordt gelachen en serieus gewerkt, de meiden leren van en met elkaar met als doel dat zij na de training meer kennis hebben en meer weloverwogen keuzes kunnen maken op het gebied van seksualiteit. Hierdoor zijn ze minder kwetsbaar.

Extra kwetsbaar
In de praktijk leren de meeste jongeren nieuwe informatie over hun lichaam via vrienden, tijdschriften, televisie en internet. Ze leren hoe hun lichaam werkt en hoe je het verzorgt, hoe ze handig met anderen kunnen omgaan en hoe ze hun grenzen kunnen aangeven. Ook voorlichting thuis is belangrijk. Bij jongeren met een beperking gaat dit leren vaak net wat lastiger. Nieuwe informatie slaan ze minder gemakkelijk op of ze weten deze niet te vinden. Informatie die jongeren op elkaar overdragen is ook lang niet altijd juist. Ze hebben minder inzicht in oorzaak en gevolg en voorlichting thuis vindt niet altijd of onvoldoende plaats. Onder andere hierdoor zijn ze kwetsbaarder in contact met anderen, waaronder op het gebied van seksualiteit. Ook uit allerlei onderzoeken blijkt steeds weer dat mensen met een beperking een grotere kans hebben slachtoffer of dader te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een gebrek aan of onjuiste kennis is hieraan vaak debet.

Informele sfeer en kleine groepen
Ook op scholen wordt aandacht besteed aan het brede thema seksualiteit. De informatie die hier wordt aangeboden is niet voor iedereen voldoende. Vanuit MEE wordt al jaren in kleine groepen van maximaal 9 leerlingen psycho-educatie aangeboden over dit onderwerp. Meestal zijn dit groepen met alleen jongens of alleen meisjes. Deze groepen kunnen zowel op regulier als speciaal onderwijs plaatsvinden. Soms vindt bekostiging plaats vanuit gemeenten, soms vanuit scholen zelf. In ongeveer 8 bijeenkomsten komen alle thema’s die met seksualiteit te maken hebben aan bod, zoals het lichaam van man en vrouw, vriendschap, verliefdheid/verkering, vrijen met jezelf en de ander, voorbehoedsmiddelen, loverboys, internet en weerbaarheid. Er wordt gezorgd voor een informele sfeer waarin informatieoverdracht en uitwisseling gemakkelijker gaat en jongeren zich vrij voelen hun vragen te stellen. Juist door de open gesprekken met elkaar, gebruik van werkbladen en zoveel mogelijk visueel lesmateriaal is het leerrendement groot.

Informeer naar de mogelijkheden
Scholen geven aan tevreden te zijn met de training. Jongeren hebben net dat extra zetje in de rug gehad om handiger keuzes te kunnen maken. Het feit dat scholen ons blijven terugvragen om de training aan te bieden, zegt voldoende. Wilt u meer informatie over de training en mogelijkheden op uw school, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Nienke Nijmeijer
Consulent MEE Veluwe
nienke.nijmeijer@meeveluwe.nl
055-5269200 of 06-21523841