MEE NL roept Kabinet op om cliëntondersteuning beter te benutten

Op 8 maart vindt het hoofdlijnendebat van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) plaats. De Kamercommissie VWS debatteert dan met minister Kuipers (VWS), minister Helder (Langdurige zorg en Sport) en staatsecretaris Van Ooijen (VWS) over de hoofdlijnen van de plannen van het Kabinet voor zorg, ondersteuning en sport. Voor MEE NL is dit het moment om nogmaals aandacht te vragen voor het belang van de invoering van domeinoverstijgende cliëntondersteuning.

MEE NL vindt het positief dat het Kabinet zich met het programma ‘onbeperkt meedoen’ en de ‘Toekomstagenda: zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking’ inzet voor het meedoen van mensen met een beperking. Wat in de hoofdlijnenbrief helaas onvoldoende naar voren komt is het belang van domeinoverstijgende samenwerking.

Stop de verdeling over verschillende wetten
Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt aangeboden vanuit of de Wlz of vanuit de Wmo. Deze tweedeling is niet langer houdbaar. Met name kwetsbare mensen hebben bijna altijd te maken met verschillende wetten en regels bij hun ondersteuningsvragen. Bij uitstek zou dus de cliëntondersteuner – die hulpvragers bijstaat om hierbij het overzicht te bewaken – stelsteloverstijgend moeten kunnen handelen. Wij vragen het Kabinet om dit mogelijk te maken. Om daadwerkelijk levensbrede én levenslange ondersteuning te kunnen bieden, moet cliëntondersteuning domeinoverstijgend zijn.

Domeinoverstijgende cliëntondersteuning zorgt er bovendien voor dat cliëntondersteuning toegankelijker en beter vindbaar wordt, waardoor mensen (eerder) passende zorg vinden en zorgshoppen wordt voorkomen.

Maak één minister verantwoordelijk
Door de verdeling van cliëntondersteuning over verschillende wetten en doelgroepen zijn er maar liefst drie bewindslieden verantwoordelijk voor cliëntondersteuning! Om domeinoverstijgende cliëntondersteuning echt te laten werken moet de verantwoordelijkheid daarom worden belegd bij één minister. Het ministerie van VWS kan zelf het voortouw nemen door een coördinerend bewindspersoon aan te wijzen die verantwoordelijk wordt voor de realisatie van domeinoverstijgende samenwerking, of in ieder geval domeinoverstijgende clientondersteuning!

Alleen met de invoering  van domeinoverstijgende cliëntondersteuning, die onder verantwoording valt van één minister kan cliëntondersteuning optimaal worden ingezet. Op die manier zorgen we ervoor dat iedereen zo zelfredzaam mogelijk kan meedoen in onze samenleving.

5 Stappen voor optimale benutting cliëntondersteuning

Meer informatie over de visie van MEE NL voor betere benutting van cliëntondersteuning lees je in ons 5-puntenplan.

Contact