Minister wil cliëntondersteuning bij aanvraag CIZ-indicatie

Minister De Jonge wil cliëntondersteuning beschikbaar stellen om mensen te ondersteunen bij het aanvragen van een Wlz-indicatie bij het CIZ. Mensen vragen een Wlz-indicatie aan wanneer zij langdurig zorg nodig hebben. Nu is het zo geregeld dat zij na het aanvragen gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner Wlz, die hen de weg wijst en ondersteunt bij vragen en het maken van keuzes. Zij kunnen hiervoor terecht bij het zorgkantoor of rechtstreeks bij MEE.

Aanvragen ingewikkeld
Maar het aanvragen van een Wlz-indicatie is voor veel mensen erg ingewikkeld. Dit zorgt voor onnodig veel afwijzingen. En daarmee tot onnodig veel werk. Voor zowel het CIZ als de mensen zelf. Daar komt bij dat de mensen die wel een indicatie ontvangen, vaak niet direct de juiste zorg krijgen. Ze moeten vóór de aanvraag namelijk al voor een zorgvorm en zorgaanbieder kiezen. En ook dat zijn vaak lastige keuzes.

Een cliëntondersteuner kan iemand helpen om de aanvraag te doen en daarbij de juiste keuzes te maken.

Wmo cliëntondersteuning niet altijd voldoende toegerust
Nu kunnen mensen die een Wlz-indicatie willen aanvragen ook al een beroep doen op een cliëntondersteuner, maar dan bij de gemeente. Deze cliëntondersteuners blijken echter niet altijd voldoende toegerust met de juiste kennis voor het ondersteunen bij de keuze van een aanbieder of zorgaanbod voor langdurige zorg.

In het nieuwe voorstel van de minister blijven gemeenten wel gewoon verantwoordelijk voor de onafhankelijke cliëntondersteuning voorafgaand aan de Wlz-indicatie. Het verschil met de situatie van nu is dat mensen waarbij het waarschijnlijk is dat zij een Wlz-indicatie zullen krijgen, dan voor ondersteuning bij de aanvraag direct kunnen aankloppen bij het zorgkantoor voor een cliëntondersteuner Wlz (met de benodigde kennis).

Belangrijke stap
MEE NL-directeur Yvon van Houdt: “We zijn vooral erg blij met deze verruiming. Als MEE hebben we voor deze oplossing gepleit bij de minister en de Tweede Kamer. Tegelijkertijd vinden we ook dat dit nog niet ver genoeg gaat. Cliëntondersteuning zou per definitie domeinoverstijgend moeten zijn, zonder onderscheid in de verschillende wetten. Door de bestaande schotten in de wetgeving vallen er nu nog teveel mensen tussen wal en schip. Toch is dit een belangrijke stap.”

Effectiever inzetten van cliëntondersteuning
Het voorstel van de minister maakt deel uit van de invulling van het kabinetsbesluit om € 55 miljoen te investeren in het effectiever inzetten van cliëntondersteuning. De minister consulteert hiervoor verschillende partijen, waaronder MEE.

Van Houdt: “Uiteraard houden we onze vinger aan de pols bij de uitvoering van dit voorstel. De minister kan erop rekenen dat wij tijdens de consultatie over de uitvoerings- en wetgevingsimplicaties onze standpunten en ideeën weer inbrengen.”

Aandachtspunten
MEE heeft de minister gewezen op een aantal aandachtspunten bij de invoering van deze wetswijziging. Zo constateert MEE dat de onafhankelijkheid van cliëntondersteuning onder druk staat. Olsthoorn: “In de gemeenten zijn cliëntondersteuners soms verantwoordelijk voor de ondersteuning én voor het afgeven van een beschikking voor zorg, bijvoorbeeld als lid van het wijkteam. Ondersteuning is dan niet langer onafhankelijk. Ook wil de minister zorgkantoren meer ruimte geven om zelf cliëntondersteuning te bieden, waardoor ook binnen de Wlz de onafhankelijkheid onder druk komt te staan. Voor ons staat buiten kijf dat cliëntondersteuning altijd onafhankelijk aangeboden moet worden, zodat er zuiver vanuit het belang van de cliënt gewerkt kan worden.”

Daarnaast zijn er een aantal onduidelijkheden over de afbakening. Er ontstaat bijvoorbeeld een verschuiving van cliëntondersteuning vanuit de Wmo naar de Wlz, waarbij het niet duidelijk is vanaf waar de financiële verantwoordelijkheid bij het zorgkantoor komt te liggen. MEE vindt dat de zorgkantoren voor extra kosten moeten worden gecompenseerd. Ook voorspelt MEE dat er onduidelijkheid zal ontstaan over wanneer iemand wel en niet in aanmerking komt voor deze vorm van cliëntondersteuning en welke organisatie daarover gaat beslissen.

Wat is cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning bij een zorgvraag. Een cliëntondersteuner heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en is op de hoogte van het zorgaanbod in de buurt. Een cliëntondersteuner gaat altijd uit van het belang van zijn of haar cliënt. Het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning voor iedereen is wettelijk geregeld in de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Meer informatie

Contact