Stimuleringsbudget Inclusief Sporten en Bewegen

Sporten en bewegen is belangrijk. Het is leuk en gezond. Iedereen die dat wil, moet dat kunnen doen. Daarnaast biedt sport veel mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Voor mensen met een beperking is sporten echter niet altijd vanzelfsprekend.

Om sport- en beweegaanbieders te stimuleren aan de slag te gaan met het thema Inclusief Sporten en Bewegen, kan nu gebruik gemaakt worden van een stimuleringsbudget van NOC*NSF. Bijvoorbeeld voor het binden van nieuwe sporters, het starten van een ontwikkelingstraject of het aangaan van een samenwerking met een regionale organisatie. Zo proberen we samen meer mensen te bereiken die zich nog niet thuis voelen in de sport.

Het stimuleringsbudget (maximaal € 850,-) kan aangevraagd worden door sport- en beweegaanbieders die op basis van behoefte aanbod willen versterken, verbeteren of vernieuwen voor inclusieve doelgroepen. Klik hier voor meer informatie en de link naar het aanvraagformulier.

De rol van MEE
MEE maakt onderdeel uit van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ die het proces van implementatie en realisatie van het landelijke Sportakkoord stimuleert. De betrokkenheid van MEE bouwt voort op het eerdere sportproject ‘Grenzeloos Actief’ (in opdracht van VWS). Doelen van het totale project zijn sportbevordering, bewustwording en netwerkvorming. Het landelijke akkoord wordt per gemeente/regio uitgewerkt in lokale/regionale akkoorden op basis van de eigen behoefte. De expertise van MEE kan, vanuit de specifieke kennis en ervaring rondom mensen met een beperking, op verschillende manieren ingezet worden om deze lokaal/regionaal op te zetten, te implementeren en/of te realiseren.

 • We kennen de doelgroep mensen met een beperking. We zijn daarmee een belangrijk kanaal naar de doelgroep;
 • MEE-consulenten en de in veel regio’s werkzame lokale sport- en beweegcoaches kunnen een succesfactor zijn om mensen ‘achter de voordeur weg te halen’ naar sport en bewegen;
 • We hebben een trainings- en ondersteuningsaanbod beschikbaar voor professionals en vrijwilligers in het sport- en beweegdomein en het bredere sociaal domein, waarmee zij kennis krijgen over de doelgroep, hoe daarmee om te gaan en met welk (sport- en beweeg)aanbod dit te bereiken is;
 • Door onze participatie in netwerken rondom sport- en bewegen ontstaat een match tussen vraag en aanbod;
 • We kunnen verbanden leggen vanuit een integrale benadering van alle levensgebieden: sport, vrije tijd, gezondheid/zorg, onderwijs, werk, wonen.

Voorbeelden van inzet op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl

 • Coördinatie van (boven)lokale samenwerking:
  • Regiocoach aangepast sporten (coördinator en adviseur in de Wmo-regio)
 • Advies en projectleiding:
  • Werven van deelnemers met een beperking (voor sportevenementen)
  • QuickScan op toegankelijkheid sportorganisaties door ervaringsdeskundigen (fysiek, mentaal, schriftelijk en digitaal)
  • Ontwikkelen van technologische hulpmiddelen i.s.m. ervaringsdeskundigen (bv. serious game op het gebied van gezonde leefstijl)
 • Specialistische expertise:
  • Sportconsulent of beweegcoach (lokaal of regionaal)
 • Deskundigheidsbevordering:
  • Professionals sociale teams: e-learning (ondersteunen van mensen met een beperking naar een sport-/beweegactiviteit)
  • Sportkader in groepsverband met ervaringsdeskundigen: cursus of workshop (herkennen van en omgaan met mensen met een beperking), belevingscircuit (zelf ervaren hoe het is om een beperking te hebben)
  • Sportaanbieders individueel: informatie en advies (telefonisch of per e-mail), train-de-trainer (observatie training van sporter met beperking, na afloop bespreken tips en tools voor trainer), train-de-trainer met video-interactiebegeleiding (d.m.v. video-opnamen bespreken tips en tools voor trainer en eventueel ouders/verzorgers + oppakken vragen ouders/verzorgers)
 • Integrale concepten:
  • Op het gebied van sport: Sport MEE trajectondersteuning (potentiële sporters die zelf met vraag komen ondersteunen in vinden van en aansluiten bij een sport-/beweegactiviteit, betrekken van en afstemmen met betreffende sportpartner/-aanbieder), Sport MEE project (potentiële sporters die niet zelf met vraag komen werven, betrekken sportpartners/-aanbieders, ondersteunen deelnemers in Sport MEE trajecten)
  • Op het gebied van gezonde leefstijl: Samen lekker lang leven project (SES-gezinnen bereiken en ondersteunen naar gezondere leefstijl i.s.m. GGD en diëtisten, gezin ondersteunen op alle levensgebieden om gedragsverandering te bewerkstelligen)
  • Op het gebied van vervoer: MEE op Weg trajectondersteuning (potentiële sporters die zelf met vraag komen zelfstandig leren reizen naar sportvereniging), MEE op Weg project (potentiële sporters die niet zelf met vraag komen werven, betrekken sportpartners-/aanbieders, ondersteunen deelnemers in MEE op Weg trajecten)
  • Op het gebied van vrijwilligers: Talenten samen benutten project (mensen met een beperking inzetten als vrijwilliger in de sportorganisatie)
 • Individuele ondersteuning:
  • Cliëntondersteuning (bij sport-/beweegvragen)
  • Ondersteuning bij gebruik (leren) maken van individuele regelingen van gemeenten en fondsen (voor bv. sportabonnement, -kleding, -rolstoel)
  • Toekomstcoach (langduriger ondersteunen van jongeren van 13-27 jaar op alle levensgebieden, waaronder sport en vrije tijd)
  • Levenscoach (langduriger ondersteunen van mensen met een beperking -9 maanden-100 jaar op alle levensgebieden, waaronder sport en vrije tijd)

Meer weten over een of meerdere van bovenstaande mogelijkheden? Neem contact op via 088 633 0 633 of vul hier het contactformulier in.

Contact